ENERGETICKÁ CYKLOSTEZKA

Tématická okruhová stezka Energetická

5175, 5173,403 a bílé pásové značení Od historie do současnosti energetiky přes dvě přehrady na řece Jihlavě
Zámek Oslavany - Nová Ves - Senorady - Mohelno - přehradní hráz Mohelenské přehrady - Mohelenská hadcová step - Dukovany - IC Elektrárny Dukovany - hráz Dalešické přehrady - IC PVE Dalešice - Kramolín - rozhledna Babylon - Mohelno - Oslavany
Délka 48 km

POPIS TRASY:
Cyklostezka je exkurzí od nejstaršího období výroby elektrické energie po současnou epochu. Spojuje expozici oslavanské První přespolní velkoelekt- rárny v muzeu oslavanského zámku s Přečerpávací vodní elektrárnou Dalešice a Jadernou elektrárnou Dukovany. Stezka vede nádhernou přírodou rozvodí řek Oslavy a Jihlavy, kolem rozhledny Babylon a Mohelenské hadcové stepi. Zámek Oslavany (renesanční zámek s ojedinělým arkádovým nádvořím ze 16. stol. Vznikl přestavbou z prvního ženského cisterciáckého kláštera na Mo- ravě. V jižním křídle je Muzeum hornictví a energetiky s exponáty připomínající nejstarší tepelnou elektrárnu na Moravě 1913 - 1993 ). Z Oslavan vystoupáme ostře po silnici do kopce na Novou Ves, Senorady do Mohelna. Kolem Mohelenské stepi sjedeme k vyrovnávací přehradě Mohelno, přejedeme hráz, stoupáním lesní cestou do Dukovan (zámek), kolem kapliček zaniklých obcí Heřmanice a Lipčany na Info- centrum Jaderné elektrárny Dukovany (moderní audiovizuální expozice jaderné elektrárny s interaktivními ex- ponáty). Kolem Skryjské kapličky (pmátka na třetí zaniklou obec) obslužnou komunikací lesem vystoupáme na přehradní hráz Dalešické přehrady (nejvyšší sypaná hráz ve střední Ev- ropě). Můžeme navštívit přečerpávací vodní elektrárnu Dalešice, infocentrum a absolvovat prohlídku uvnitř hráze. Následuje nejvyšší bod trasy - roz- hledna Babylon (pohled až k Brnu a na Pálavu). Lesem sjedeme na Mohelenskou hadcovou step - ojedinělá přírodní rezervace stepního porostu na hornině serpentin (hadec) s nanismy (trpasličím vzrůstem) rostlin. Návrat zpět po silnici přes Mohelno, Senorady a Novou Ves do Oslavan.

IC Přečerpávací vodní elektrárny Dalešice (pouze na objednávku, otevřeno denně):
Vodní dílo Dalešice dokončeno v roce 1979. Horní nádrž má sypanou hráz u obce Kramolín dlouhou 310m a 100m vysokou. Délka jezera je 22 km. Vodní elektrárna má výkon 450 MW. Dolní vyrovnávací nádrž má hráz nad obcí Mohelno.

IC Jaderné elektrárny Dukovany (otevřeno denně od 9 do 16 hod.):
Jaderná elektrárna Dukovany byla uvedena do provozu v letech 1985 ? 1987 a má výkon 1760 MW. Areál elektrárny se rozprostírá na místě tří zaniklých obcí Heřmanice, Lipčany a Skryje. Elektrárna vyrábí asi pětinu energie z produkce ČR. Moderní informační centrum je vybavené špičkovou audiovizuální technikou a funkčními a interaktivními modely. Kontakt na obě IC: www.cez.cz/edu-exkurze, e-mail: infocentrum.edu@cez.cz, tel. 561 105 519, fax 561 106 370

HASIČSKÉ HISTORICKÉ MUZEUM
Historická hasičská technika - koňské stříkačky ? dřevěná stříkačka z roku 1802 - dvoukolové stříkačky - hadice, proudnice - různé typy pump a čerpadel - Motorové dvoukolové stříkačky z období první pol. minulého století, historic- ké uniformy a uniformy hasičů jiných států, zásahové oděvy a výzbroj - bohatá fotodokumentace a staré kroniky. Pro hromadné výpravy, zájezdy a školní výlety je možné objednat se na telef. číslech KIS Oslavany 546 423 283 e-mail: kis.oslavany@post.cz

HORNICTVÍ A ENERGETIKA V REGIONU ROSICKO-OSLAVANSKA
Expozice je průřezem historie hornictví a energetiky. Geologie a mineralogie: Jak rostlo uhlí - minerály a nerosty Rosicko-oslavanska Vývoj hornického řemesla: Přehled dolů v revíru - jejich rozmach a útlum - histo- rické i novější metody těžby - žvot a práce horníků - nářadí a pracovní pomůcky, Důlní záchranná služba a její vybavení. Maketa důlní chodby s rubáním ve skutečné velikosti, důlní doprava - lokomoti- va, různé typy vozů pro přepravu uhlí i lidí. Oslavanská tepelná elektrárna - první parní elektrárna na Moravě (1913 - 1993) Funkční velín ze 40. let - telefony a telefonní ústředna - jak probíhala elektrifika- ce našeho okresu - historické elektrospotřebiče - bohatá fotodokumentace Expozice lampových radiopřijímačů vyráběných od 20. let minulého století, gra- mofony, magnetofony, televizory, vysavače, fotografické přístroje, promítačky, kamery atd.

MěÚ Oslavany:
546 418 411, fax: 546 418 410, e-mail: oslavany@mboxr.cz www.oslavany-mesto.cz, www.oslavany-cz.eu, www.rosicko-oslavansko.cz, www. hasici.oslavany-cz.eu